Jsme obecně prospěšná společnost, která je akreditovanou institucí pro vzdělávání pedagogických pracovníků.

Zakladatelé Pedagogického institutu o.p.s. (PedIn) považují mentoring za užitečný nástroj profesního rozvoje pedagogických pracovníků a růstu jejich pedagogických kompetencí.

Zakladatelé PedIn se dlouhé roky věnují práci se školami, vedoucími pracovníky i jednotlivými učiteli v oblasti tvorby a inovací školních vzdělávacích programů, oblasti výukových metod, hodnocení žáků, týmové spolupráce pedagogů, strategického řízení škol. V posledních letech s využitím mentoringu a koučinku v oblasti vzdělávání.

Zakladatelé jsou členy profesní organizace Evropská rada pro mentoring a koučink ČR EMCC Czech https://www.emccczech.cz/a při své práci se řídí globálním etickým kodexem.

V souladu s etikou profese kouče a mentora jsme přesvědčeni o tom, že v každém člověku je potenciál, který stojí za to rozvíjet.


Poslání Pedagogického institutu, o. p.s.

Základní posláním sdružení je napomáhat v rozvoji občanské společnosti prostřednictvím kvalitního vzdělávání ve školách. Chceme svou činností zaměřenou do škol přispívat k tomu, aby se kolegiální podpora stala běžnou součástí profesního růstu a péče o učitele.

Ve své práci využíváme moderní technologie k propojování lidí, sdílení myšlenek a šíření moderních poznatků pedagogiky a společenských věd.


Cíl

Základním cílem sdružení je rozvoj občanské společnosti se zaměřením na školy a učitele, a to s maximálním využitím moderních technologií.

Tomuto cíli bude společnost Pedagogický institut o.p.s. napomáhat především podporou a rozvojem celoživotního vzdělávání pedagogů zejména prostřednictvím moderních technologií.


Vize

Naší vizí je vytvoření nezávislé, moderní organizace podporující učitele v jejich profesním růstu.


Lidé

Ředitelka: Mgr. Anna Doubková

Správní rada:

Předseda: PaedDr. Karel Tomek

Dozorčí rada:

Předseda: PhDr. Stanislava Krčková

Další spolupracovníci: